top of page

אמנת QualiTime

1.התחייבות המתנדב

אני מתחייב לעבוד עבור  QualiTime לפי מספר השעות  בשבוע או בחודש אליהם התחייבתי בטופס הרישום.

אני מודע לחשיבות המחויבת שלי ולצורך לכבד את השעות המובטחות.

 

2. דיווח

אני אדווח על הפעילות שלי לטובת העולה לרכז שיוקצה על ידי Qualitime.

אני אספר לו לפי הצורך על כל בעיה או כל פרט אחר שנראה לי חשוב לשתף.

אני מתחייב לפעילות התנדבותית ולא אחפש כל תועלת או פרסום מקצועי מול העולים שאני אמור לסייע להם.

 

3.סודיות

אני מתחייב לשמור על כל מידע פרטי של העולים בסוד, למעט כל פרט שאראה נכון לשתף את הרכז כדי לסייע בפתרון מצבים קשים. במידה וארצה לסיים את פרק ההתנדבות של. אני מתחייב להודיע לפחות חודש מראש.

bottom of page